غیر از سخن وصل تو باید که نگوید
قاصد که به پیش من مهجور فرستی