مرز آرامش من شانه‌ی پر مهرِ تو بود
عطر آرامش من در وطنم جامانده...