شخصیت ما
همان کارهایی هست
که دور از چشم دیگران انجام میدهیم ...