اگرنمیتوانےبه کسی
امیدبدهے،ناامیدش نکن...

اگرشنونده خوبی
هستے،رازدارخوبےهم باش...

اگرنمیتوانی زخمی
رامرحم بکنے،نمک هم نباش..

یک کلام !مهربان باش..