هفت چیز که پول هم
نمیتواند آنها را بخرد.

خانواده شاد.
عشق واقعی.
زمان.
اشتیاق و علاقه شدید.
دانش.
احترام واقعی .
آرامش درون