امواج زندگی را بپذیر
حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرد
آن ماهی آسوده که بر سطح آبها می بینی
مرده است.