🌸🍃امروز
سرعت تان را پـايين بياوريد و فارغ از
بدو بدو هاى روزمره زندگى را
با تمام حواسم درک كنيد👌

🌹🍃اگر سرعت تان زيـاد باشد
زيبايى هاى زندگى را
نديده و نشناخته رد مى كنيد.

و سريع به ته خط مى رسيد
آن وقت هست كه شما مى مانيد
و يك دنيا حسرت😰

امروز زندگى را مزه مزه كنيد😊