دختر؛
معجزه ایست که بعد از آفرینش آن
تمام فرشتگان
بی اختیارکف زدند .
دخترها فرشته نیستند،
فرشته ها می‌خواهند دختر باشند!
آری؛
دخترداشتن؛ سعادت می‌خواهد...