عشق اَبــــزار نیست !
هر دلی را به دلی پیچ کند؛
اِبــــراز است ،
تا دلی را به تمنای نگاهی بسپارد...
مقربی#