نفسی که با نگاری گذرد به شادمانی
مفروش لذتش را به حیات جاودانی