زمین هم با اینکه میدونه یه ماه واسه خودش داره باز دور خورشید می چرخه
آدما هم همینن..!