🌸🍃هیچ وقت براى
شروع دوباره دیر نیست.

به فصل هاى طبیعت نگاه کنید.
هیچ چیز ثابت نمی ماند🌱🌞🍂🌨

چیزهایى كه مهم هستند را نگه دارید.
و چیزهایی که مهم نیستند
را دور بریزید👌

امروز زندگى را از نو شروع کنید😘