هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود، چیزی یاد نگرفتم