اینروزا که همه چیز سیاه و خاکستریه ، کاش یکم خونه هامونو رنگی کنیم