چو گفتمش که دلم را نگاه‌دار! چه گفت؟
زِ دستِ بنده چه خیزد؟...خدا نگه دارد!