با من بمان و سایه
مهر از سرم مگیر
من زنده ام به مهر تو
ای مهربان من...