قدرت واقعی یک مرد
در اندازه لبخند زنی است که کنارش نشسته