داشتم عکس هایی که تو
ازم انداختی رو نگاه می کردم
میدیدم که چقدر تو اون عکس ها
خوب و قشنگتر شدم...
حتی تو بعضی هاشون
نوع نگاه کردنم رو دوست دارم...
دارم فکر می کنم
یه عمر وقتی کنارم باشی و نگاهت کنم
چقدر قشنگ میشم، چقدر قشنگ میشه...
چشمام، زندگیم...


‌‌♥♥♥
emoji