خواب دیدم روی بالش
چشم در چشم توام

از سر شب گونه هایم
بوی باران می دهد