یه جوری بهت فکر میکنم
انگار بابتش
بهم حقوق میدن emoji

‌‌♥♥♥