درست همون جایی مُردیم،
که موندیم
حرف دلمون رو بهش بگیم یا نگیم
و دیر شد.. رفت!