یکی هست که این طوری مراقب آدم باشه؟
تا منم از ته دلم و با چشمام بخندم؟