اجـــــــازه خدا؟؟می شه من ورقـــــــه مو بدم؟می دونم وقت امتــــــــــــ حان تموم نشدهولی من دیگـــه خسته شدم!!