بزرگترین اقیانوس دنیا آرام است

آرام باش تا بزرگترین باشی