چقدر احمقانه هست !!!!

از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشتن