دلم گرم میشود
وقتےمیگویی‌:
مواظب خودت باش
اما...
جانم تازه می شود
وقتی مردانه در گوشم میگویی،
خودم مواظبت هستم♥


‌‌♥♥♥