شاید عشق را بد فهمیده ایم
که تنهاییش می ماند و
دلتنگی...
ودستی که به هیچ جا بند نیست....!