❣توانایی های خود را باور کنید،

ایمان و باوربه آنها به شما قدرت

می دهد که هرمسیر دشواری را

طی کنید..