اگر یک اشتباه را چند بار مرتکب شوی، دیگر اسمش اشتباه نیست، انتخاب است.

در اشتباه ماندن، جرم بزرگیست.
مجرم نباشیم.