همانطور كه داشتن یک پیانو
شما را به يک پیانیست قابل تبديل نمی‌کند
خواندن هزاران جمله موفقيت هم،
شما‌را به یک انسان "موفق" تبديل نمی‌کند !!
"زمان" اندک است!
عمل کن
─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─