وقتی کسی را
تحقیر
قضاوت
یا از او بدگویی میکنید
درحقیقت
کانال نفوذ انرژی منفی را
به سمت خود باز کردید
در این صورت:
فقر بیماری و تنگدستی به
سراغتان میآید

انرژیتان را صرف حرص خوردن و عصبانیت نکنید❤️