در خلوتی چنان، که نگنجد کسی در آن
یکبار خلوت خوش جانانم آرزوست