نگاه او به من کفايت می‌کرد.
برای سرمستی وصف ناپذيرم اگر چشمان عالمی حتی نسبت به من کور می شد.