میشود بوی «مـرداد» را
حـس کرد و ایـن‌ بار هم
پای گـل‌های پیراهنت🌸
در میـان اسـت ...!♥


‌‌♥♥♥