دستبند النگویی برلیان با یاقوت قرمز
قیمت ۳۸ میلیون تومان
چی میخواد بشهemoji