مهربانی دانه ایست،
حتی اگر ندانی
آنرا کجا کاشتی

روزی به بار مینشیند
و درختی میشود

و تو در سایه‌ آن
خستگی در خواهی کرد