هر روز
شروع جدیدی برای زندگی است
گــذشتــه را فــرامـوش کن
و از زمــان حــال لــذت بـبـر..☀️🌿