انسانهایی که هدف دارند
حتی راه رفتنشان هم با دیگران فرق دارد.

حتی حرکات چشمشان هم بی هدف نیست.
از دور می توان تشخیص داد که کدام انسان دارد وقت تلف می کند و کدام آمده تا کار بزرگی انجام بدهد !

در خیابان دقت کنید و ببینید چقدر انسانها سوار بر پاهایشان می شوند و بی هدف راه می روند.

در عین حال به وقار راه رفتن بزرگان دقت کنید.

الهی قمشه ای