گاهی "زندگی" سخت است🍀
و گاهی ما سخت ترش میکنیم . .🌺
گاهی "آرامش" داریم،
خودمون خرابش میکنیم . .
گاهی خیلی چیزا رو داریم اما
محو تماشای نداشته هامون میشیم .

گاهی حالمون "خوبه" اما
با نگرانی فردا "خرابش" میکنیم . .
کاش بیشتر "مراقب" خودمون،
گاهی های زندگیمون باشیم .
کاش یادمون نره که فقط:
یکبار "زنده ایم" و 🍀
زندگی میکنیم فقط "یکبار"… ! ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌