- دچار باید بود !
وگرنه ،
زمزمه ی حیرت میان دو حرف
حرام خواهد شد ...