هرگز نفهميدم

فراموش کردن درد دارد

يا فراموش شدن........!!

به هر حال

دارم فراموش ميکنم

فراموش شدنم را