کی گمان داشت که هست این همه درد
در کمین دل آن کودک خرد ...