گاهی یک نفر با نفسهایش
نگاهش
کلامش
وجودش
و بودنش
از این دنیا برایت بهشتی میسازد که دیگر
بدون او
بهشت واقعی را هم نمیخواهی
♥💚♥مثلِ مادر♥💚♥