روي گذشته تكيه نكنيد؛
از گذشته براي روشن ساختن
نكته‌اي در زمان حال
بهره بگيريد و سپس،
آن را در پشت سر بگذاريد. 🌻