عهدی که در طوفان با خدا بستی در هوای صاف فراموش نکن