هر چقدر غصه بخوری
دنیا پاسخی
به دلت نمی دهد

شاد باش
شاد بودن اگر نتواند
مشکلاتت را کم کند
اضافه نمی کند

ارزش واقعی تو زمانی ست که
در اوج مشکلات شاد باشی
و برای راه حل بکوشی...