💐🍃غم و شادى
مكمل هم هستند
پس با غم ها نجنگيد
وآنها را در آغوش بگيريد.

اگر با غم ها رشد كنيد
به زودی شادى از راه خواهد رسيد👌

روز اول هفته تون بخير😘
روزتون غرق در عشق و مهربانی❤️