آسمان
عکس هزار چشم آبی ست
که تو رصد می کنی
و زمین عکس هزار دست
که من کاشته ام