خدایا!

حضور کسی رو به زندگیمون هدیه نده

یا اگر میدی،

دیگه ازمون نگیرش..

آخه آدما هم هدیه شون رو پس نمی گیرن..

تو که خــــــــدایی..

🍁 ‎