اهل رشد کردن باشی
در بیابان...
در کویر...
و حتی در سنگ هم
رشد خواهی کرد
همین...!
زندگى سخت هم باشد،
ما سخت تر از آنيم